Udegående heste om vinteren, Dyrlægevagten
Heste generelt

Udegående heste om vinteren

Udegående heste om vinteren, Dyrlægevagten

Alt for mange hesteejere ” glemmer ” at vejret om efteråret kan være barsk og hårdt. Derfor må man i god tid sikre sig, at hesten har mulighed for at kunne komme i læ.

Ligeledes må man sikre sig, når frosten binder jorden, at foldene ikke er knoldede og ujævne. Derved kan hestene udsættes for unødvendige forvridninger af lemmerne.

Det veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet har i fællesskab afgivet flg. udtalelse, som her bringes i sin fulde ordlyd.

Det følger af dyreværnslovens §3, stk.1, at rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. dyreværnslovens §2.

Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

De to råd er enige om, at følgende betingelser skal være opfyldt for alle udegående husdyr, herunder heste, kvæg,får,geder og fjerkræ.

Dyrene skal være forberedt på at gå ude i vinterperioden, hvilket betyder, at de skal have udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller fjerdragt, og de skal være ved godt huld. Dyrene skal i vinterperioden tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes.

Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

De arealer, som udegående dyr opholder sig på i vinterperioden, skal i størrelsen være afpasset efter antallet af dyr samt være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som dyrene ikke har trådt op. Det bør sikres, at foderpladser og vandingssteder er placeret i en sådan afstand fra dyrenes hvileområde, at arealet mellem disse kan holdes græsdækket.

Udegående heste om vinteren, DyrlægevagtenUdegående dyr skal i vinterperioden have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt kan hvile på et tørt, strøet leje.

Kravet om læskur eller bygning kan fraviges under forudsætning af, at dyrene holdes på store arealer, hvorpå der er en beplantning, som yder en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør og har en særligt veldrænet bund (f.eks. et tykt lag grannåle). Kravet om læskur eller bygning kan alene under disse forudsætninger fraviges for dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer, kvægracerne Skotsk Højlandskvæg, Angus, Galloway og Hereford samt alle fåreracer. For heste og kvæg skal der være tale om dyr af rene racer med stambog, eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8- rene racedyr.

Afslutningsvis skal det understreges, at udegående dyrs velfærdsmæssige forhold kan variere meget og må derfor i visse tilfælde underkastes en konkret sagkyndig undersøgelse for at vurdere, om alle forudsætninger er tilgodeset.

Dyreværnsrådet                          Det veterinære Sundhedsråd

På ovenstående billeder kan man se, at disse krav ikke er opfyldt, hvorfor det vil være uforsvarlig behandling af heste og vil være i strid med dyreværnslovens § 1, § 2 og § 3, stk. 1.

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten