Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge, Dyrlægevagten
Heste generelt

Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge

Kilde:Veterinær- og Fødevaredirektoratet

Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge

BEK nr 754 af 20/10/1998 (Gældende)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af mund- og klovesyge

I medfør af § 4, stk. 2, §§ 6, 7, 9, 10, § 22, stk. 1, § 25, stk. 1, § 30, stk. 2, § 34 og § 35, stk. 2, i lov om husdyrsygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og efter aftale med justitsministeren fastsættes:

Anmeldelse

§ 1. Den, der har klovbærende dyr i sin varetægt, skal ved mistanke om forekomst af mund- og klovesyge straks tilkalde en dyrlæge.

    Stk. 2. Den, der har mistanke om forekomst af mund- og klovesyge hos vildtlevende klovbærende dyr, skal straks foretage anmeldelse til en kredsdyrlæge.

    Stk. 3. Tilkaldelse eller anmeldelse skal ske, såfremt der påvises nedstemthed, ophørt ædelyst og stærkt forhøjet temperatur samt

1) hos kvæg kraftig savlen, smasken, sår eller blærer på tungen, i mundhulen, i klovspalten eller på patterne, kraftigt ydelsesfald hos malkekvæg.

2) hos får og geder en moderat savlen og

3) hos svin ømbenethed med kravlen på forknæene samt eventuelt blærer ved klove, på tryne, læberand eller tunge.

§ 2. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om mund- og klovesyge, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af mund- og klovesyge, skal dyrlægen omgående foretage en undersøgelse af besætningen med henblik på at konstatere, om noget dyr er angrebet af sygdommen. Såfremt mistanken herefter ikke kan afvises, skal dyrlægen straks underrette kredsdyrlægen.

Mistænkte besætninger

§ 3. Såfremt mistanken om forekomst af mund- og klovesyge ikke umiddelbart kan afvises, undergives bedriften tilsyn af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 2. Tilsynet vil blive ophævet, når mistanken er afkræftet. Hvis besætningen konstateres smittet er den herefter omfattet af §§ 7-11.

§ 4. Den ansvarlige for de i § 3 anførte bedrifter skal sørge for at klovbærende dyr holdes isoleret i deres stalde eller i øvrigt indendørs, hvor de kan isoleres.

§ 5. Det er forbudt at føre klovbærende dyr til eller fra de i § 3, stk. 1 anførte bedrifter.

    Stk. 2. Færdsel til eller fra bedriften af mennesker, til- og fraførsel af andre dyrearter, af kød eller kroppe fra klovbærende dyr, af produkter, herunder mælk, af maskiner, af transportmidler m.v. må kun ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets tilladelse.

    Stk. 3. Der skal ske desinfektion ved indgange og udgange til de stalde, hvori de klovbærende dyr opholder sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

§ 6. §§ 4 og 5, gælder også for bedrifter, der har fået tilført dyr fra eller leveret dyr til besætninger, der efterfølgende er konstateret smittet med mund- og klovesyge eller mistænkt herfor.

    Stk. 2. §§ 4 og 5, gælder endvidere for besætninger, der på anden måde har haft smittefarlig kontakt med dyr eller besætninger, der efterfølgende er konstateret smittet med mund- og klovesyge eller mistænkt herfor.

Smittede besætninger

§ 7. En bedrift skal anses for smittet med mund- og klovesyge, såfremt Statens Veterinære Institut for Virusforskning har påvist mund- og klovesyge i materiale fra dyr på bedriften.

Bekæmpelse

§ 8. Når mund- og klovesyge er konstateret på en bedrift, skal samtlige klovbærende dyr på bedriften aflives og destrueres efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 2. Kød af klovbærende dyr, der er slagtet i den periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning. Ligeledes skal kroppe af klovbærende dyr, der er døde i samme tidsrum, destrueres efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 3. Mælk, mælkeprodukter og foder, som efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets vurdering kan indeholde mund- og klovesygevirus, skal underkastes en behandling, således at eventuel tilstedeværelse af mund- og klovesygevirus uskadeliggøres. Kan dette ikke ske, skal det destrueres. Behandling eller destruktion skal ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 4. Sæd, embryoner og oocytter, som opbevares på bedriften, skal underkastes behandling eller destruktion efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning. Sæd, embryoner og oocytter, der er opsamlet fra klovbærende dyr på bedriften i en periode, hvor smitten antages at have været på bedriften, skal så vidt muligt opspores og underkastes behandling eller destruktion efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 5. Materiale eller affald, som efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets vurdering kan indeholde mund- og klovesygevirus, skal destrueres eller underkastes anden behandling, således at eventuel tilstedeværelse af mund- og klovesygevirus uskadeliggøres. Destruktion eller anden behandling skal ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 6. Andre dyr, som efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets vurdering kan være kontamineret med mund- og klovesygevirus, skal holdes isoleret efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

§ 9. Når en smittet besætning er aflivet, skal alle rum, hvori de klovbærende dyr har opholdt sig samt øvrige rum, maskiner og materiel snarest rengøres og desinficeres efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 2. Gødning, gylle og andet kontamineret materiale fra ejendommen skal inden den i stk. 1 nævnte rengøring og desinfektion deponeres, destrueres, nedgraves eller på anden måde behandles efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

§ 10. Mandskab samt køretøjer og redskaber, der har været anvendt i forbindelse med aflivning og destruktion samt ved behandling af andet kontamineret materiale, skal underkastes rensning og desinfektion efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 2. Der skal ske desinfektion ved de stalde, hvor de klovbærende dyr har opholdt sig, og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektion skal ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

    Stk. 3. Kravet i stk. 1-2 gælder, indtil Veterinær- og Fødevaredirektoratet har meddelt den i § 11 nævnte godkendelse.

§ 11. Genindsættelse af klovbærende dyr på ejendommen må tidligst ske 21 dage efter, at Veterinær- og Fødevaredirektoratet har godkendt den i § 9 nævnte rengøring og desinfektion. 

Overvågningszone

§ 12. Når der er konstateret mund- og klovesyge, jf. § 7, opretter politiet på Veterinær- og Fødevaredirektoratets begæring en overvågningszone omkring den smitteramte ejendom med en minimumsradius på 10 km. Politiet deltager i øvrigt i bekæmpelsesarbejdet efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisninger.

    Stk. 2. I overvågningszonen skal den, der har klovbærende dyr i sin varetægt, anmelde alle døde eller syge klovbærende dyr på bedriften til Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 3. Inden for overvågningszonen er det ikke tilladt:

1) at flytte og transportere klovbærende dyr ad offentlig eller privat vej, bortset fra en bedrifts interne forbindelsesveje, dog er transittransport ad landevej eller med jernbane uden aflæsning eller ophold tilladt med godkendelse fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet i hvert tilfælde.

2) at sætte klovbærende dyr på græs uden Veterinær- og Fødevaredirektoratets tilladelse,

3) at til- eller fraføre en bedrift andre dyrearter uden Veterinær- og Fødevaredirektoratets tilladelse.

4) at til- eller fraføre en bedrift eller et sæd- eller embryonlager, sæd, embryoner og oocytter fra klovbærende dyr uden Veterinær- og Fødevaredirektoratets tilladelse.

5) at foretage kunstig sædoverføring på andres klovbærende dyr samt embryontransplantation mellem besætninger af klovbærende dyr uden Veterinær- og Fødevaredirektoratets tilladelse.

6) at lade foretage erhvervsmæssig bedækning,

7) at bortfjerne køretøjer og materiel, som er anvendt indenfor zonen til transport af klovbærende dyr samt eventuelt forurenet materiale fra en bedrift eller fra et slagteri, der ligger i overvågningszonen, fra overvågningszonen uden at være rengjort og desinficeret efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisninger, og

8) at afholde markeder, dyrskuer og andre samlinger af dyr samt afhente eller levere dyr.

    Stk. 4. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan dog meddele tilladelse på nærmere betingelser til flytning af dyr fra en bedrift direkte til et slagteri inden for zonen. 15 dage efter afslutning af den indledende rengøring og desinfektion af den angrebne bedrift kan en sådan tilladelse også gives til transport til et slagteri uden for zonen.

    Stk. 5. I overvågningszonen kan Veterinær- og Fødevaredirektoratet påbyde, at hunde, katte og fjerkræ skal holdes indespærret og om fornødent aflives.

    Stk. 6. I en overvågningszone kan politimesteren efter indstilling fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet fastsætte:

1) Forbud mod eller regler for personers færden til og fra overvågningszonen samt mellem ejendomme beliggende i denne.

2) Forbud mod offentlige forlystelser.

    Stk. 7. Overvågningszonen ophæves tidligst 30 dage efter, at Veterinær- og Fødevaredirektoratet har godkendt den i § 9 nævnte rengøring og desinfektion.

Beskyttelseszone

§ 13. Samtidig med oprettelsen af den i § 12 omhandlede zone opretter politiet på Veterinær- og Fødevaredirektoratets begæring en beskyttelseszone med en minimumsradius på 3 km. omkring den smitteramte ejendom. I beskyttelseszonen gælder bestemmelserne i § 12, stk. 1, 2, 3, pkt. 1-4 og pkt. 6-8, og stk. 5 og 6.

    Stk. 2. Det er endvidere forbudt i de første 15 dage at foretage kunstig sædoverføring på klovbærende dyr, medmindre den foretages af landbrugeren selv med sæd, der allerede findes på bedriften, eller som er leveret direkte fra en tyre- eller ornestation uden for zonen.

    Stk. 3. Det er tillige forbudt i de første 15 dage at foretage embryotransplantation på klovbærende dyr.

    Stk. 4. Efter de første 15 dage, jf. stk. 2 og 3, må kunstig sædoverføring på andres klovbærende dyr samt embryotransplantation mellem besætninger af klovbærende dyr kun foretages med tilladelse fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet. 

    Stk. 5. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan meddele tilladelse på nærmere betingelser til flytning af klovbærende dyr fra en bedrift direkte til et slagteri eller til en anden bedrift inden for zonen. Tilladelsen kan tidligst gives 15 dage efter afslutning af den indledende rengøring og desinfektion af den angrebne bedrift.

    Stk. 6. Beskyttelseszonen ophæves tidligst 15 dage efter, at Veterinær- og Fødevaredirektoratet har godkendt den i § 9 nævnte rengøring og desinfektion, og efter at de klovbærende dyr på samtlige bedrifter er erklæret klinisk fri for mund- og klovesyge. De foranstaltninger, der gælder i overvågningszonen, gælder dog fortsat inden for beskyttelseszonen i den i § 12, stk. 7 omhandlede periode.

Vildtlevende dyr

§ 14. Når der er konstateret mund- og klovesyge hos vildtlevende klovbærende dyr opretter politiet på Veterinær- og Fødevaredirektoratets begæring en bekæmpelseszone omkring det område, hvor de klovbærende dyr lever eller levede.

    Stk. 2. Den, der finder et dødt vildtlevende klovbærende dyr i zonen, skal anmelde fundet til Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 3. Bekæmpelseszonen ophæves af Veterinær- og Fødevaredirektoratet når der ikke længere skønnes at være risiko for mund- og klovesyge.

§ 15. Den der er ansvarlig for en bedrift i den i § 14 omhandlede zone skal sørge for, at alle klovbærende dyr på bedriften holdes i deres stalde eller andre steder, hvor de kan holdes isoleret fra vildtlevende klovbærende dyr og materiale, der kan have været i kontakt med vildtlevende klovbærende dyr.

    Stk. 2. Der må kun føres klovbærende dyr til eller fra en bedrift i zonen med tilladelse fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

    Stk. 3. Der skal ske desinfektion ved indgangene til de stalde, hvori de klovbærende dyr opholder sig og ved bedriftens ind- og udgange. Desinfektionen skal ske efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning. 

    Stk. 4. Det er forbudt at føre vildtlevende klovbærende dyr eller dele deraf ind på ejendommen.

    Stk. 5. Der må kun til- eller fraføres en bedrift eller et sæd- eller embryonlager i zonen, sæd, embryoner og oocytter fra klovbærende dyr med tilladelse fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

Inspektion og skadedyrsbekæmpelse

§ 16. Den ansvarlige for en bedrift i en af de i §§ 12 – 14 omhandlede zoner skal lade dyrene underkaste klinisk inspektion efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning med henblik på, at bedriften kan erklæres fri for mund- og klovesyge.

    Stk. 2. Veterinær- og Fødevaredirektoratet kan påbyde den ansvarlige for en bedrift i en af de i §§ 12 – 14 nævnte zoner at lade udtage prøver af klovbærende dyr med henblik på gennemførelse af en laboratoriemæssig undersøgelse for mund- og klovesyge.

§ 17. På bedrifter beliggende inden for de i §§ 12 – 14 omhandlede zoner skal der foretages bekæmpelse af skadedyr (mus, rotter, fluer m.v.) efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisninger.

Vaccination

§ 18. Det er forbudt at vaccinere mod mund- og klovesyge.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 19. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 1, § 2, § 4, § 5, stk. 1, § 6, § 11, § 12, stk. 2-3, § 13, stk. 1-3, § 14, stk. 2, § 15, stk. 1-2 og stk. 4, og § 18.

2) undlader at efterkomme påbud efter § 5, stk. 2 og 3, §§ 8 – 10, § 12, stk. 4, § 13, stk. 4-5, § 15, stk. 3 og 5, § 16 og § 17.

3) overtræder bestemmelser fastsat i henhold til § 12, stk. 5 og 6

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 1998. Samtidig ophæves Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 219 af 12. april 1988 om bekæmpelsesforanstaltninger ved mund- og klovesyge.

§ 21. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

 

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 20. oktober 1998

Erik Stougaard

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten