Ringmærkning, Dyrlægevagten
Fugle Generelt

Ringmærkning

Ringmærkning foretages for at skaffe viden om fuglenes adfærd og biologi. Det er en skånsom og billig metode for at få oplysninger, som kan bruges til videnskabelige undersøgelser. Ringmærkningen foregår ved at sætte en ring af letmetal med indgraverede data omkring fuglens ben. 

Denne artiklel bringer oplysninger om regler for ringmærkning, hvorfor fugle ringmærkes, samt hvad man skal gøre, hvis man finder en ringmærket fugl.

Regler:
Lovmæssige bestemmelser om ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark finder man i “Lov om jagt og vildtforvaltning”. Der er klare regler på området, således at mærkning af fugle og andet vildt i øvrigt, kun kan finde sted efter en dispensation fra Skov – og Naturstyrelsen.

Danmarks Miljøundersøgelser og Zoologisk Museum har bemyndigelse til selv eller kan udpege en tredje person til at fange og foretage ringmærkning.

Vildtforvaltningsrådet, som bl.a. har repræsentanter fra Dansk ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen til dyrenes Beskyttelse, Danmarks Jægerforbund, følger fangst og mærkning af vilde dyr og fugle i Danmark sammen med Zoologisk Museum, Danmarks Miljøundersøgelse og Skov og – Naturstyrelsen.

Administrationen af ringmærkningen foregår på Zoologisk Museum i København.

Hvorfor ringmærkning?
Det er nyttigt at vide fuglenes trækruter, således at kortlægning af overvintringsområder og trækruter kendes. Ligeledes kan man følge fuglenes ynglesucces eller man kan følge om en bestand er i frem eller tilbagegang. 

Endvidere kan ringmærkning give information om fuglenes levested, sociale forhold og territorier hvor fuglene færdes. Ringmærkningen kan også informere om hvor gamle fuglene kan blive og hvad årsagen er til de dør.

Nogle fuglearter kan være på vej til at forsvinde ud af den danske fauna. Her kan ringmærkning også bidrage til at forklare og måske forebygge, hvorfor det kan ske.

Fuglearternes udbredelse, deres levesteder og hvad de lever af, kan ved hjælp af ringmærkningsordningen give nyttige oplysninger.

Hvad gør jeg med en ringmærket fugl?    
Man kan skrive eller ringe eller sende en fax til Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, 2100 København Ø.

TLF: 35321029
Fax: 35321010

Man giver flg. oplysninger:

  • Ringens nummer
  • Dato for fundet
  • Fuglens art, hvis man kan
  • Findested, gerne adresse eller nærmeste større by
  • Fuglens tilstand syg, i live, afhentet af Falck, død
  • Evt. under hvilke omstændigheder fuglen er fundet, trafikdræbt, højspændingsledning, katten har fanget fuglen o.s.v.

For at indsende oplysninger kvitterer Zoologisk Museum med en redegørelse om, hvilken fugl der er tale om, samt oplysning om fuglens alder og hvor den er ringmærket. 

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten