Bekendtgørelse om transport af dyr, Dyrlægevagten
Hunde love & bekendtg.

Bekendtgørelse om transport af dyr

Kapitel 1

 

Bekendtgørelsens område m.v. 

     § 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på transport, herunder transit, i Danmark, samt transport mellem Danmark og andre EF-lande og ved indførsel fra tredjelande af de levende dyr, der er omhandlet i kapitlerne 2-6.

     Stk. 2. Reglerne finder ikke anvendelse på følgende forhold:

 • 1) National transport af dyr over en afstand af højest 50 km regnet fra begyndelsen af transporten af dyrene til bestemmelsesstedet.

I disse tilfælde finder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 om transport af dyr med senere ændringer anvendelse.

 • 2) National transport af dyr som foretages af opdrætteren eller opfederen i landbrugskøretøjer eller i egne transportmidler, når forholdene nødvendiggør sæsonbetonet græsningsskifte for visse dyrearter, i ikke handelsmæssigt øjemed.

I disse tilfælde finder Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni l964 om transport af dyr med senere ændringer anvendelse.

 • 3) Rejsende, som transporterer selskabsdyr i ikke-erhvervsmæssigt øjemed.

     § 2. For transport til søs finder reglerne kun anvendelse på transport af dyr, der er indladet i godsvogne, lastbiler eller containere om bord på færger eller lignende skibe.

     Stk. 2. For transport til søs, som ikke er omfattet af bekendtgørelsen, finder Søfartsstyrelsens foreskrift om transport til søs af levende dyr anvendelse.

     § 3. Reglerne finder anvendelse på transport med ethvert transportmiddel. Ved transportmiddel forstås i denne forbindelse de dele af motorkøretøjer, skinnekøretøjer og luftfartøjer, der er beregnet til last og transport af dyr, containere til transport ad land- og luftvejen, samt containere om bord på færger eller lignende skibe.

     Stk.2. Ved transport forstås enhver flytning af dyr, som foretages ved hjælp af et transportmiddel, og som indbefatter pålæsning og aflæsning af dyrene.

     Stk.3. Ved mellemstation forstås et af Veterinærdirektoratet autoriseret sted, hvor en transport afbrydes, for at dyrene kan hvile, blive fodret eller vandet, og ved omladestation forstås det sted, hvor transporten afbrydes, for at dyrene kan omlades fra et transportmiddel til et andet.

     Stk.4. Ved afgangssted forstås det første sted, hvor et dyr anbringes på et transportmiddel, medmindre der er tale om en mellemstation eller omladestation, samt de steder, hvor dyret er blevet aflæsset og opstaldet i mindst ti timer, vandet, fodret og i givet fald plejet.

Et marked og et opsamlingscenter, der er autoriseret, kan betragtes som et afgangssted, såfremt det første sted, hvor dyrene pålæsses, ligger mindre end 50 km fra markedet eller opsamlingscentret.

     Stk.5. Ved bestemmelsessted forstås det sted, hvor den endelige aflæsning af et dyr fra et transportmiddel finder sted, men ikke en mellemstation eller omladestation.

Kapitel 2

 

Bestemmelser om hovdyr, der holdes som husdyr, og husdyr af kvæg-, 

fåre-, gede-, og svinearterne 

Almindelige bestemmelser

     § 4. Dyr, der skal transporteres fra Danmark til et andet EF- land, skal under transporten være ledsaget af et gyldigt og behørigt udfyldt certifikat svarende til formularen, der er optaget som bilag til bekendtgørelsen.

     Stk. 2. Dyr må ikke indlades til udførsel til et andet EF-land, medmindre de inden for de sidste 48 timer er synet af embedsdyrlægen, og denne har attesteret på det i stk. l nævnte certifikat, at de efter reglerne i dette kapitel er egnet til den påtænkte transport. For registrerede heste kan udstedelse af certifikat dog finde sted på sidste arbejdsdag inden afsendelsen.

     § 5. Dyr, der påregnes at skulle føde under transporten, eller som har født inden for de nærmeste forudgående 48 timer, samt nyfødte dyr, hvis navle ikke er fuldstændig helet, anses ikke for egnet til transport.

     § 6. Dyr skal have tilstrækkelig plads til, at de kan stå op i deres naturlige stilling, og der skal om fornødent opsættes skillevægge, der beskytter imod transportsmidlets bevægelser. De skal have plads til at ligge ned, medmindre særlige forhold taler herimod.

     Stk. 2. Transportmidler, herunder containere, skal være konstrueret og kunne håndteres på en sådan måde, at de beskytter dyrene mod barske vejrforhold og væsentlige klimatiske forandringer. Ventilation og luftmængde skal afpasses efter transportforholdene og efter den dyreart, der transporteres.

     Stk. 3. Transportmidler, herunder containere, skal være lette at rengøre, kunne forhindre, at dyr slipper ud og være konstrueret på en sådan måde, at dyrene ikke kommer til skade og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse, ligesom de skal være udstyret således, at dyrenes sikkerhed tilgodeses. Hvor det ikke på anden vis tydeligt fremgår, skal containere til transport af dyr være afmærket med et symbol, der angiver tilstedeværelsen af levende dyr, og med et tegn, der viser, hvilken retning dyrene er anbragt i. De skal endvidere muliggøre tilsyn med og pasning af dyrene, og anbringes således, at ventilation ikke hæmmes. Containernes top skal altid vende opad under transport og ved håndtering, og de må ikke udsættes for hårde stød eller rystelser.

     Stk. 4. Under transport skal dyrene vandes og fodres med passende mellemrum. Dyrene må ikke være uden foder og vand i mere end 24 timer. Dette tidsrum kan dog forlænges med højst to timer, når særlige forhold gør sig gældende, såsom hensynet til de arter der transporteres, de transportmidler der benyttes, og afstanden til aflæsningsstedet.

     Stk. 5. Hovdyr skal have grime på under transporten. Denne bestemmelse kan fraviges for føl og utæmmede dyr samt dyr, der transporteres i individuelle bokse.

     Stk. 6. Når dyr er bundet, skal tøjret være så stærkt, at det ikke kan briste under normale transportforhold, og så langt, at dyrene i påkommende tilfælde kan lægge sig ned samt æde og drikke. Tøjringen skal endvidere være sådan, at der ikke er risiko for kvælning eller for, at dyrene på anden måde kommer til skade. Dyr må ikke bindes ved hornene eller ved næsering.

     Stk. 7. Hovdyr skal under transporten være anbragt i individuelle båse eller bokse, der er udformet således, at de yder dyrene beskyttelse mod stød. Disse dyr kan dog transporteres i grupper, såfremt skoene fjernes fra dyrenes baghove, og der drages omsorg for, at dyr, der er fjendtlige over for hinanden, ikke transporteres sammen.

     Stk. 8. Hovdyr må ikke transporteres i køretøjer i flere etager.

     § 7. Når dyr af forskellige arter eller væsentlig forskellig størrelse transporteres i samme transportmiddel, skal de anbringes for sig, medmindre dyrene er vant til at være sammen, og ville lide ved at være adskilt. Der skal endvidere træffes særlige foranstaltninger for at undgå eventuelle uheldige følger af, at dyrearter, der af naturen er fjendtlige over for hinanden, transporteres i samme sending. Når dyr af forskellig alder transporteres med samme transportmiddel, skal voksne dyr og unge dyr holdes adskilt fra hinanden. Denne begrænsning gælder dog ikke hundyr, der befordres sammen med deres diende afkom.

     Stk. 2. Voksne handyr, der ikke er kastreret, skal holdes adskilt fra hundyrene. Avlsorner skal holdes adskilt fra hinanden. Det samme gælder for hingste. Disse bestemmelser finder kun anvendelse, hvis dyrene ikke er opdrættet i forenelige grupper, eller hvis de ikke er vant til hinanden.

     Stk. 3. I de rum, hvori dyr transporteres, må ikke anbringes gods, som kan være til skade for dyrenes velfærd.

     § 8. Ved pålæsning og aflæsning af dyr skal anvendes egnet udstyr, såsom broer, ramper eller landgange, hvis overflade skal være således indrettet, at dyrene ikke glider, og udstyret skal om fornødent være forsynet med sidebeskyttelse. Under transporten må dyrene ikke holdes løftet ved hjælp af mekaniske midler. Dyr må endvidere ikke løftes eller trækkes ved hoved, horn, ben, hale eller pels. Det gælder dog ikke, når dyr føres ved pålagt grime eller lignende. Desuden skal brug af elektrisk drivstav så vidt muligt undgås.

     § 9. Gulvet i et transportmiddel, herunder en container, skal være stærkt nok til at bære vægten af de transporterede dyr. Gulvet må ikke være glat, og hvis det har mellemrum eller huller, skal det være konstrueret uden ujævnheder, således at dyrene ikke kommer til skade. Endvidere skal gulvet være dækket af tilstrækkelig strøelse til at absorbere ekskrementer, medmindre der træffes andre foranstaltninger, der er mindst lige så hensigtsmæssige, eller ekskrementerne bortskaffes med regelmæssige mellemrum.

     § 10. For at sikre den nødvendige pasning af dyrene under transport skal de transporteres under ledsagelse, medmindre:

 • 1) dyrene transporteres i containere, der har tilstrækkelig god ventilation og om nødvendigt indeholder tilstrækkeligt foder og vand i spildsikre automater til en forsendelse på to gange den forventede tid,
 • 2) fragtføreren påtager sig ledsagerens opgaver, eller
 • 3) afsenderen har udpeget en repræsentant til at sørge for dyrene på passende mellemstationer.

     Stk. 2. Inden transporten begynder, skal afsenderen eller dennes repræsentant drage omsorg for, at modtageren eller dennes repræsentant er underrettet om dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet. Det påhviler modtageren eller dennes repræsentant at tage vare på dyrene ved ankomsten til bestemmelsesstedet.

     § 11. Dyrenes ledsager eller afsenderens repræsentant skal sørge for dyrene, fodre og vande dem og om fornødent malke dem.

     Stk. 2. Køer, som er i malkeperioden, skal malkes med mellemrum på ca. 12 timer, men højest 15 timer.

     Stk. 3. For at kunne udføre den nævnte pasning skal dyrenes ledsager om fornødent have egnede lyskilder til rådighed.

     § 12. Dyr må kun pålæsses transportmidler, herunder containere, som er grundigt rengjort og om fornødent desinficeret. Døde dyr, strøelse og ekskrementer skal fjernes så hurtigt som muligt.

     § 13. Dyr må kun transporteres, hvis de kan tåle det. Syge eller tilskadekomne dyr betragtes ikke som egnede til transport.

     Stk. 2. Stk. l finder ikke anvendelse på følgende forhold:

 • 1) transport af lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres unødig lidelse på grund af transporten, eller
 • 2) transport af dyr, som transporteres med henblik på videnskabelig forskning, som er godkendt af Dyreforsøgstilsynet, eller
 • 3) transport af dyr til dyrlægebehandling, når transporten foregår efter en dyrlæges anvisning og denne drager omsorg for, at dyrene behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte og lidelse.

     Stk. 3. Der skal snarest muligt ydes førstehjælp til dyr, der bliver syge eller kommer til skade under transport. De skal i givet fald undergives dyrlægebehandling og om nødvendigt aflives eller nødslagtes, for at beskytte dem bedst muligt mod smerte og lidelse.

     § 14. Den person, som er ansvarlig for dyretransporten, skal under transporten være i besiddelse af oplysninger om følgende forhold:

 • 1) dyrenes oprindelsesbesætning, afgangssted og bestemmelsessted,
 • 2) dyrenes ejer,
 • 3) afgangsdato og -tidspunkt.

     Stk. 2. Såfremt transporten overdrages til et personale, skal den ansvarlige for dyretransporten sikre sig, at personalet har den fornødne viden, der kræves for at give dyrene nødvendig pasning under transporten.

     Stk. 3. Når transporten overstiger 24 timer fra afgangsstedet til bestemmelsesstedet, skal den ansvarlige for transporten opstille en rute, som giver mulighed for, at dyrene kan hvile, blive fodret og vandet og eventuelt aflæsset og opstaldet under iagttagelse af kravene i denne bekendtgørelse for den dyreart, der skal transporteres. Den ansvarlige skal endvidere sikre sig, at der er truffet foranstaltninger med henblik på at kunne vande eller fodre dyrene under transporten, selv i tilfælde af ændring af ruteplanen eller afbrydelse af transporten af uforudsigelige årsager.

     Stk. 4. Ruteplanen skal påføres dato, afgangssted og -tidspunkt samt medgives transporten i den originale udgave.

     Stk. 5. En kopi af ruteplanen skal af den ansvarlige for transporten opbevares i mindst et år og på forlangende forevises kredsdyrlægen eller en anden repræsentant for Veterinærdirektoratet.

     Stk. 6. Når dyrene transporteres uden ledsager skal den ansvarlige forud for transporten sikre sig, at afsenderen har overholdt bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt ved ankomsten til bestemmelsesstedet at modtageren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at modtage dyrene.

     Stk 7. Den ansvarlige for transporten skal i alle tilfælde sikre sig, at dyrene uden forsinkelse transporteres til bestemmelsesstedet.

Særlige bestemmelser om jernbanetransport

     § 15. Alle godsvogne, der anvendes til transport af dyr, skal være mærket med et symbol, der angiver tilstedeværelsen af levende dyr, medmindre dyrene transporteres i containere. Såfremt der ikke kan tilvejebringes vogne, som er særligt indrettet til transport af dyr, skal dyrene befordres i overdækkede vogne, som kan fremføres med høj fart, og som er forsynet med tilstrækkelig store ventilationsåbninger, eller som har et ventilationssystem, der er effektivt selv ved lav hastighed. Vognenes indvendige sider skal være af træ eller andet egnet materiale, der er fuldstændig glat og forsynet med ringe eller stænger i passende højde, hvortil dyrene kan bindes, hvis det er nødvendigt.

     § 16. Hvis hovdyr ikke transporteres i individuelle bokse, skal de bindes således, at alle dyrene har front mod samme side af vognen eller mod hinanden. Føl og utæmmede dyr må dog ikke bindes.

     § 17. Store dyr skal anbringes på en sådan måde, at der er plads for en ledsager til at færdes mellem dem.

     Stk. 2. Når dyr kræves adskilt i henhold til § 7, stk l og 2, kan dette ske enten ved at binde dyrene på adskilte steder i vognen, hvis pladsen tillader dette, eller ved hjælp af egnede skillevægge.

     § 18. Ved sammenkobling af tog og under al anden kørsel med godsvogne skal alle foranstaltninger træffes for at undgå voldsomme stød i vogne, der indeholder dyr.

Særlige bestemmelser for landevejstransport

     § 19. Køretøjer skal være forsynet med en overdækning, der yder effektiv beskyttelse mod vejret.

     § 20. Der skal forefindes tøjringsanordninger i køretøjer, der transporterer store dyr, som normalt skal være bundet. Når det er nødvendigt at inddele køretøjer i flere rum, skal dette ske ved kraftige skillevægge.

     § 21. Køretøjer skal medføre egnet udstyr, der opfylder kravene i § 8.

     § 22. Dansk indregistreret motorkøretøj og påhængs- eller sættevogn hertil samt påhængsvogn til dansk registreret eller godkendt traktor, der anvendes til transport af dyr her i landet, skal godkendes i det omfang, det kræves efter reglerne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 med senere ændringer.

Særlige regler for søtransport

     § 23. Når dyr transporteres i godsvogne eller lastbiler om bord på skibe, skal det omhyggeligt sikres, at dyrene har tilstrækkelig ventilation under hele rejsen.

     § 24. Når dyr transporteres i lastbiler om bord på skibe, skal det rum, som dyrene anbringes i, være forsvarligt fastgjort til køretøjet. Køretøjet skal tillige være forsynet med passende fastgørelsesanordninger, så de kan fastgøres solidt til skibet.

     Stk. 2. Det rum, som dyrene anbringes i, skal have et tilstrækkeligt antal åbninger eller andre midler, der sikrer god ventilation under hensyn til den begrænsede lufttilførsel på et skibs lukkede vogndæk. Der skal inde i det rum, hvor dyrene opholder sig, og på alle niveauer i dette være så megen plads, at der er mulighed for god ventilation oven over dyrene, når de står op i normal stilling.

     Stk. 3. Der skal være direkte adgang til den enkelte del af dyrenes rum, så dyrene i givet fald kan plejes, fodres og vandes under rejsen.

Særlige regler for lufttransport

     § 25. Dyr skal anbringes i containere, bokse eller båse, der egner sig til transport af den pågældende dyreart, og som mindst er i overensstemmelse med de nyeste IATA-regler for transport af levende dyr.

     § 26. Under hensyn til arten af de transporterede dyr skal der træffes foranstaltninger for at undgå for høje eller for lave temperaturer om bord samt store udsving i lufttrykket.

     § 27. Aflivningsapparatur skal forefindes om bord i fragtfly.

Kapitel 3

 

Bestemmelser om fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr 

     § 28. Egnet foder samt vand skal forefindes i tilstrækkelig mængde, undtagen:

 • 1) når en forsendelse varer mindre end tolv timer, eksklusive pålæsnings- og aflæsningstid, eller
 • 2) når en forsendelse varer mindre end 24 timer for fugleunger af alle arter, forudsat at den tilendebringes inden 72 timer efter udrugning.

     § 29. Bestemmelserne i § 6, stk. l-3, § 7, §§ 9-10, §§ 12-15, § 18 og §§ 22-27 finder tilsvarende anvendelse på transport af fjerkræ, fugle og kaniner, der holdes som husdyr.

     Stk. 2. Bestemmelserne i § 4 finder tilsvarende anvendelse, i det omfang dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge.

Kapitel 4

 

Bestemmelser om hunde og katte, der holdes som husdyr 

     § 30. Dyr under transport skal fodres med ikke over 24 timers mellemrum og vandes med ikke over 12 timers mellemrum. En klart affattet skriftlig instruks om dyrenes fodring og vanding skal ledsage disse. Hundyr i løbetid skal holdes adskilt fra handyr.

<

Bagom artiklerne

Birthe Valling & Jens Bakkegaard

Dyrlæge Birthe Valling: Til dagligt arbejder Birthe sammen med dygtige kolleger på Helsinge Dyreklinik.
Jens Bakkegaard: Dyrlæge og leder af Hillerød Dyrehospital og Helsinge Hestehospital. En travl hverdag med mange spændende opgaver, -som giver stof til artikler på Dyrlægevagten